Nodau’r prosiect

Bog in the Cambrian Mountains, Wales

Nod allweddol CUPHAT yw gwireddu potensial asedau naturiol a diwylliannol ucheldiroedd arfordirol Mynyddoedd Cambria, Mynyddoedd y Preseli, Mynyddoedd Wicklow a Mynyddoedd Blackstairs mewn ffordd cynaliadwy – o ran cynyddu twristiaid a denu ymwelwyr tramor newydd i’r ardaloedd hybn. Mae’n ceisio gwneud hynny drwy annog cymunedau lleol i ddathlu eu treftadaeth naturiol a diwylliannol.

Bydd gweithgareddau i gyflawni canlyniadau yn cynnwys:

1) creu rhwydwaith twristiaeth o fewn a rhwng pob un o’r ucheldiroedd arfordirol a dargedwyd;

2) datblygu strategaeth farchnata ar gyfer yr ucheldiroedd arfordirol yn seiliedig ar themâu cyffredin (e.e. daeareg/geomorffoleg, treftadaeth naturiol, arferion amaethyddol, mwyngloddio/diwydiant, iaith);

3) hyrwyddo profiadau twristiaid, gan gyfuno dwy neu fwy o ucheldiroedd arfordirol;

4) gwella profiad twristiaid mewn 8 safle treftadaeth ddiwylliannol/naturiol sy’n bodoli eisoes;

5) nodi 8 safle/profiad treftadaeth ddiwylliannol/naturiol newydd, trwy wyddoniaeth dinasyddion, a dechrau eu gwreiddio yn y profiad twristaidd ehangach o fewn ucheldiroedd arfordirol;

6) creu 8 microfentr ychwanegol/gwell yn seiliedig ar dreftadaeth yr ucheldiroedd arfordirol;

7) nodi mathau newydd o dwristiaid, a fyddai’n cael eu denu i ucheldiroedd arfordirol.