Spriocanna agus Aschuir

Is í príomhaidhm CUPHAT ná tuiscint a fháil ar luach agus ar acmhainneacht na hoidhreachta nádúrtha agus cultúrtha i 4 ceantair sléibhe cois cósta – Sléibhte Caimbriacha agus Sléibhte Presili sa Bhreatain Bheag, agus Sléibhte Chill Mhantáin agus Na Staighrí Dubha in Éirinn – agus mar sin ag méadú líon na dturasóirí agus cuairteoirí nua thar lear ag tarraingt orthu chuig na ceithre cheantar seo.

Déanann CUPHAT iarracht é seo a dhéanamh trí phobail áitiúla a spreagadh chun machnamh a dhéanamh ar a n-oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha agus í a cheiliúradh.

Chun na spriocanna seo a bhaint amach, beidh na nithe seo a leanas san áireamh in aschuir CUPHAT:

 • Idirchaidreamh a dhéanamh le 12 phobal ar cheantair shléibhe cois cósta ar a laghad, 3 cinn ó gach ceann de na 4 cheantar shléibhe cois cósta, as a gcomhoibriú agus a rannpháirtíocht i dturasóireacht chultúrtha, nádúrtha agus oidhreachta
 • Gréasán turasóireachta a chruthú laistigh de agus idir gach ceann de na 4 cheantar shléibhe cois cósta chun an turasóireacht chultúrtha, nádúrtha agus oidhreachta atá le fáil sna ceantair seo a chur chun cinn.
 • Straitéis mhargaíochta a fhorbairt do na cheantar sléibhe cois cósta, a bheidh bunaithe ar théamaí coitianta (m.sh. geolaíocht/geomoirfeolaíocht, bithéagsúlacht, seandálaíocht, agus saolta pobail).
 • Eispéiris turasóireachta a chur chun cinn, agus cuairt a thabhairt ar dhá cheantar sléibhe cois cósta nó níos mó a spreagadh.
 • Feabhas a chur ar eispéireas na dturasóirí i 8 láthair chultúrtha agus oidhreachta nádúrtha atá ann faoi láthair, rud a fhágann go mbeidh an t-eispéireas níos cuimhneach.
 • 8 suíomh nó eispéiris nua oidhreachta cultúrtha agus nádúrtha a shainaithint sna cheantar sléibhe, trí úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí Eolaíocht Saoránach.
 • Cabhrú le 8 micrifhiontar breise a chruthú bunaithe ar oidhreacht na cheantar sléibhe cois cósta.
 • Sainaithin cineálacha nua turasóirí a bhainfeadh taitneamh as cuairt a thabhairt ar cheantar sléibhe cois cósta.
 • Méadú 5% ar líon na dturasóirí, rud a spreagfaidh caiteachas turasóirí sna 4 limistéar agus mar sin a mhéadóidh slí bheatha inbhuanaithe sna hardtailte.
 • Samhail turasóireachta inbhuanaithe a phíolótú, ar féidir a úsáid i gceantar sléibhe cois cósta tearcfhorbartha eile.
 • Ceithre ról poist lánaimseartha coibhéiseacha a chruthú i bhfiontair a fhaigheann tacaíocht, ceann amháin i ngach ceann de na cheantar sléibhe cois cósta.