Snow in the Preseli Mountains, Wales

Dathlu ein Ucheldiroedd Arfordirol – Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Rhannwch eich hoff ffotograff o fywyd ym Mynyddoedd Cambria a Mynyddoedd y Preseli yng Nghymru a Mynyddoedd Wicklow a Mynyddoedd Blackstairs yn Iwerddon gyda ni. Helpwch ni i arddangos treftadaeth ddiwylliannol a naturiol gyfoethog ac amrywiol yr ucheldiroedd nodedig hyn sy’n ffinio â Môr Iwerddon.

Mae CUPHAT, a gefnogir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy raglen Cydweithredu Iwerddon-Cymru, yn canolbwyntio ar dwristiaeth seiliedig ar dreftadaeth yn ucheldiroedd arfordirol Iwerddon a Chymru. Mae’r prosiect yn ceisio arddangos treftadaeth gyffredin a nodedig yr ardaloedd prosiect uchod ac rydym yn gofyn am eich help i arddangos harddwch unigryw’r ardaloedd hyn trwy’r gystadleuaeth ffotograffiaeth hon.

Gall ceisiadau fod o unrhyw adeg o’r flwyddyn a dylent fod yn berthnasol i un o bedair thema ein prosiect –

  • Daeareg a Thirffurfiau,
  • Bioamrywiaeth,
  • Archaeoleg,
  • Bywydau Cymunedol.

I gystadlu dewiswch y ffurflen isod sy’n gweithio gyda’ch cyfeiriad e-bost, cwblhewch y manylion isod a chyflwynwch eich ffotograff gan ddilyn y cyfarwyddiadau hynny. Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn i gystadlu a rhaid i’r person a dynnodd y llun gyflwyno ei geisiadau. Uwchlwythwch eich ymgais cyn 6yh ar 17 Mawrth 2023.

Bydd 10 photograff yn cael eu rhoi ar restr fer o bob ardal ac yn cael eu hagor i bleidlais gyhoeddus ar-lein i benderfynu ar yr enillwyr cyffredinol. Bydd gwobrau o Poteli Dŵr CUPHAT ar gyfer y llun buddugol o bob ardal a bydd yr enillydd y cystadleuaeth i gyd yn derbyn hwdi CUPHAT.

Hoffem ddefnyddio’r ffotograffau a gyflwynwyd i’n helpu i amlygu meysydd o ddiddordeb ar draws y pedwar maes prosiect, felly sylwch, wrth gyflwyno eich llun i’r gystadleuaeth byddwn yn gofyn am eich caniatâd i ddefnyddio’r ffotograff, eich enw a’ch capsiwn, fel rhan o y Prosiect CUPHAT mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys:

  • ar gyfryngau cymdeithasol
  • ar wefan ac ap ein prosiect
  • mewn cyhoeddiadau a darllediadau
  • at ddibenion addysgu a chyflwyniadau
  • mewn deunydd hyrwyddo a marchnata (arwyddion / posteri / taflenni / taflenni)
  • yn yr archif prosiect hirdymor neu ystorfa ddigidol arall

Os byddai’n well gennych i’ch ffotograff gael ei hystyried ar gyfer y gystadleuaeth yn unig ac na chaiff ei defnyddio mewn unrhyw un neu bob un o’r ffyrdd hyn, nodwch hynny ar y ffurflen. Bydd ceisiadau heb ganiatâd defnydd yn y dyfodol yn cael eu dileu yn syth ar ôl y gystadleuaeth a bydd eich manylion cyswllt yn cael eu tynnu o’n cofnodion.

Os byddai’n well gennych i’ch ffotograff gael ei hystyried ar gyfer y gystadleuaeth yn unig ac na chaiff ei defnyddio mewn unrhyw un neu bob un o’r ffyrdd hyn, nodwch hynny ar y ffurflen. Bydd ceisiadau heb ganiatâd defnydd yn y dyfodol yn cael eu dileu yn syth ar ôl y gystadleuaeth a bydd eich manylion cyswllt yn cael eu tynnu o’n cofnodion.

Opsiynau Ymgeisio (darllenwch y cyfarwyddiadau isod yn ofalus)

Os oes gennych gyfrif e-bost Gmail neu ebost sy’n gysylltiedig i Google, cliciwch ar eich dewis iaith isod:
Cymraeg / English / Gaeilge

Os oes gennych fath arall o gyfrif e-bost, cliciwch ar yr opsiwn iaith y hoffech ddefnyddio isod:
Cymraeg / English / Gaeilge